SERVEIS

ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Horari

Les professionals del centre realitzen aquest assessorament en l’horari d’Atenció Individualitzada i participant en les reunions d’ED, reunions de Tutoria i a la reunió setmanal de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat).

Serveis d’Assessorament i Orientació Educativa de l’institut

 • Atenció a l’alumnat que necessita un seguiment més individualitzat. (alumnes NEE, alumnes amb alguna problemàtica detectada durant la seva escolarització alumnes amb risc social, alumnes dictaminats des de primària…)
 • Orientació tant personal, acadèmica o professional a diferent alumnat.
  Entrevistes amb pares i/o representats legals dels alumnes que ho necessitin.
 • Assessorament a tutors /es o Equips Docents davant qualsevol tema relacionat amb l’atenció a la diversitat.
 • Elaboració i assessorament en la preparació i divulgació del material de tutoria, coordinant també les diferents reunions amb els tutors/es i amb el tema de les tutories.
 • Seguiment i tutoria als alumnes del Projecte Singular (PS) i de la Unitat d’Escolarització Externa (UE).
 • Formació de l’alumnat mediador a i coordinació del Servei de Mediació.
 • Coordinació amb la professional de l’EAP i amb serveis externs: Serveìs Socials, CSMIJ (Figueres),…
 • Intervenció a la SIEI impartint docència i realitzant seguiment de l’alumnat conjuntament amb l’EAP si s s’escau.
 • Col·laboració i assessorament en el projecte SIEI amb la coordinadora i la resta del professorat.
 • Serveis de l’EAP a l’institut

Valoració de l’alumnat que ho requereixi.

 • Coordinació amb tutors /es i intercanvi d’informació sobre els alumnes valorats.
 • Derivació i coordinació amb serveis externs: serveis socials, centre de salut mental i juvenil (CSMIJ), serveis mèdics…
 • Participació en les reunions de la CAD.
 • Orientació i tramitació d’informes per l’obtenció de places per alumnes d’UE i PS.
 • Djau
 • erasmus +
 • Borsa de treball