Informació

S’inicia el període per a sol·licitar la participació en el projecte de Mobilitat de pràctiques Erasmus+ per a l'alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de l'institut Cendrassos.

Calendari

   • Termini de lliurament de sol·licituds: del 28 de gener fins el 8 de febrer.
   • Publicació de la llista provisionals de candidats i les seves puntuacions: 20 de març.
   • Termini de reclamacions a la resolució: fins el 22 de març.
   • Publicació de la llista definitiva de candidats i les seves puntuacions: 25 de març.

Requisits per a participar en el projecte de mobilitat a CFGM i CFGS

   1. Pot demanar la beca de mobilitat tot l’alumnat de l’institut que estigui matriculat a qualsevol dels cicles que participen en el Projecte de Mobilitat.
   2. L’alumnat ha de tenir un mínim coneixement de la llengua del país o en darrer cas, de l’anglès.
   3. L’alumnat ha de mostrar una actitud positiva vers l’estudi, i haver superat totes les unitats formatives corresponents als mòduls de 1r curs del cicle que estiguin cursant.

Com demanar la participació en el projecte de mobilitat

   1. Després de la xerrada informativa sobre l’Erasmus+, per a qualsevol consulta, dubte o aclariment, caldrà adreçar-se a la coordinadora de Mobilitat Internacional de l'Institut, a través de la tutoria, on se l'informarà més extensament.
   2. Un cop informat, l’alumne/a farà arribar via tutor-a a coordinació de mobilitat, la documentació següent:
     • Sol·licitud de beca ERASMUS+ La sol·licitud s'ha d'omplir mitjançant el formulari en línia Sol·licitud 2018-19. Un cop omplert i enviat el formulari, caldrà imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo a la coordinadora de mobilitat.
     • Carta de motivació en anglès S'ha d'adjuntar-la al formulari de sol·licitud. No cal entregar-la a mà Descàrrega plantilla .docx.
     • Documentació que acrediti el nivell d’idiomes Si no es disposa de la documentació per a poder acreditar, es realitzarà una prova de nivell elaborada pel Departament de Llengües Estrangeres del centre. S'ha d'adjuntar la documentació al formulari. No cal entregar-la a mà.
     • Currículum vitae, en format europeu europass.cedefop.europa.eu. Cal entregar-ne dos: un en català i l’altre en anglès o francès. S'ha d'adjuntar la documentació al formulari. No cal entregar-la a mà.
   3. Entre tots aquells aspirants que compleixin els requisits, l'institut farà la selecció.

Selecció dels candidats

Les sol·licituds seran avaluades en una junta d'avaluació extraordinària convocada amb aquesta finalitat, segons els següents criteris i condicions:

   1. Expedient acadèmic (3 punts). Puntuació mínima necessària: 1,5 punts.
   2. Nivell de competència en llengües estrangeres (2,5 punts). Puntuació mínima necessària: 0,5 punts.
   3. Valoració equip docent (3,5 punts). Puntuació mínima necessària: 2,33 punts.
   4. Motivació de l’alumne/a (1 punt). Puntuació mínima necessària: 0,75 punts

A l'hora d'aplicar aquest criteris es seguirà aquesta taula de valoració per a cadascun dels aspirants.

Les places s'assignaran per ordre de puntuació del barem.

Un cop se li ha assignat plaça a l’alumnat, se li lliura el document de compromís de participació, l’omplen, el signen i l’entreguen al seu tutor/a, que el fa arribar a la coordinadora de mobilitat.

Compromisos de l'alumnat

   1. L’alumnat es compromet a través de la seva sol·licitud, a participar en l'intercanvi. Només per raons plenament justificades hi pot renunciar. En cas de fer la renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres convocatòries.
   2. L'alumnat es compromet a presentar la documentació que requereixi per a la seva acceptació al centre d’acollida, i a fer tots els tràmits necessaris.
   3. L’acceptació de l’alumne/a al centre d’acollida, depèn finalment del centre receptor. La resposta, tant si és negativa com positiva, serà notificada immediatament a l’alumne/a.
   4. L’alumnat becari es compromet a mantenir informat de la seva mobilitat i els possibles canvis produïts a la coordinadora de mobilitat internacional i al tutor o tutora corresponent, així com informar de totes les vies de comunicació possibles per si és necessari comunicar-s'hi amb urgència.
   5. Fer la prova de nivell a la plataforma OLS (Online LinguisticSupport) abans i després de l’estada, així com contestar l’enquesta de satisfacció enviada pel SEPIE.
   6. Fer un petit informe final de la seva estada.

Altres