Informació

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l'èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l'èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. En aquestes eleccions s'han de renovar:

  • 3 representants del sector professorat.
  • 1 representant del sector alumnat.
  • 1 representant del sector pares i mares.

Calendari electoral

 • Dilluns 5 de novembre. Data d'inici del procés i publicació del cens. El cens dels alumnes està penjat al vestíbul del centre, el de les famílies a l’entrada del centre i el del professorat a les sales de professors.
 • Dilluns 5 de novembre. Publicació dels membres a renovar.
 • Dimecres 7 al divendres 9 de novembre. Reclamacions sobre el cens mitjançant escrit dirigit a la directora.
 • Dimecres 7 de novembre. Sorteig per designar els vocals de les meses dels sectors alumnes i pares/mares.
 • Divendres 9 de novembre. Finalització de l'exposició de censos.
 • Dilluns 12 de novembre. Publicació dels censos definitius i de les resolucions de les reclamacions.
 • Dilluns 12 de novembre. Constitució de les meses dels diferents sectors.
 • Abans del 15 de novembre. Presentació de candidatures dels diferents sectors a la secretaria del centre i amb els impresos adients.
 • Abans del divendres 16 de novembre. Presentació de la sol·licitud per actuar com a supervisor a la secretaria del centre i amb l'imprès corresponent (pares/mares , alumne ).
 • Divendres 16 de novembre. Publicació i proclamació de candidatures al web i tauler d'anuncis.
 • Abans del 22 de desembre. Es constituirà el nou consell escolar.

Calendari i horari de votacions

  • Votacions pares/mares. Dimarts 27 de novembre de 18:00 a 20:00 al vestíbul del centre.
  • Votacions professorat. Dimecres 21 de novembre de les 14:30 a 15:00 a la sala polivalent
  • Votacions alumnes. Dijous 22 de novembre a partir de les 08:15 (passarem per les aules per votar).

Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

  • La directora, que el presideix.
  • La cap d'estudis.
  • Un representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • El secretari del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
  • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • Un representant del personal d'atenció educativa.

Com funciona?

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol•licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.

Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Les vacants del consell escolar s'ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

  • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
  • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participeu en el consell escolar?

  • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
  • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l'escola i també contribuïu que el vostre fill la valori.
  • L'èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l'avaluació d'aquest funcionament incideix en el desenvolupament i creixement personal dels vostres fills.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

  • Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.
  • La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.
  • Per representar de manera eficaç totes les famílies del centre, s'han de recollir les seves propostes i opinions i portar-les al consell escolar. D'altra banda, també cal que els representats informin de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar.

Orientacions per als representants en el consell escolar

  • Compartiu amb la resta de les famílies els temes que es tractaran en el proper consell escolar
  • Recolliu les opinions, aportacions i propostes de les famílies
  • Penseu en el context social del centre i adapteu aquestes propostes a la realitat.
  • Assistiu a les reunions del consell escolar amb una actitud oberta i constructiva.
  • Procureu, entre tots, que el clima de la reunió sigui dialogant i participatiu, on s'escoltin totes les opinions i s'arribin a acords amb el màxim consens possible.
  • Presenteu de manera clara i objectiva les propostes concretes i aportacions que les famílies us hagin fet arribar.
  • Prengueu nota dels acords que es prenguin en el consell escolar.
  • Feu arribar la informació dels temes tractats i acordats al consell escolar a la resta de les famílies.

Trobareu més informació a:

Altres