Informació

cendrassos

El passat 14 d’agost es va publicar l’extracte de la Resolució de 6 d’agost de 2018, de la “Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional” que convoca ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2018-2019.

La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Educación. Una vegada el/la sol·licitant ha omplert la sol·licitud l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després l’ha de lliurar al centre, adjuntant la documentació necessària.

El termini de presentació de les sol·licituds en el centre escolar per part del/la sol·licitant, finalitza el 27 de setembre de 2018 (inclòs).

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·lcitud

  • DNI/NIE del sol·licitant.
  • DNI/NIE de tots els membres de l’unitat familiar majors de 14 anys i que consten a la declaració de la renda de l’any 2017. El passaport no és un document vàlid..
  • Fotocòpia del compte corrent de l’alumne/a, que obligatòriament n’ha de ser el titular (sol o junt amb els pares)..
  • En cas que l’alumne/a no tingui DNI/NIE, el pare, mare o tutor legal ha d’autoritzar el centre escolar a percebre l’import de la beca i adjuntar la fotocòpia del compte corrent de l’escola o de l’institut on s’ha d’ingressar la beca..
  • En cas que l’alumne/a estigui tutelat per la Generalitat de Catalunya, cal adjuntar la fotocòpia de la Resolució de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència..
  • Si l’alumne/a disposa del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent (ICASS) que acrediti el grau de minusvalidesa i/o tipus de discapacitat, cal adjuntar-lo..

Certificacions que cal omplir de la sol·licitud

  • A l’apartat A) de la sol·licitud, corresponent a la certificació del secretari/ària o director/a del centre educatiu on està matriculat l’alumne, és obligatori especificar si l’alumne està matriculat com a ordinari, específic (només els centres d’educació especial) o bé ordinari amb UUEE (només alumnes que assisteixen al SIEI i/o AIS).
  • A l’apartat B) l’EAP obligatòriament ha d’especificar el tipus de necessitat que presenta l’alumne/a: discapacitat, trastorn greu de conducta, TDAH, alta capacitat o escolarització per menors de dos anys, així com també el tipus de reeducació que sol·licita: pedagògica, llenguatge o les dues i omplir els diferents apartats de l’informe específic i firmar-lo i posar el segell.
  • A l’apartat D) el professional que realitza les sessions de reeducació pedagògica i/o llenguatge a l’alumne/a, ha d’estar col·legiat, ha d’omplir els diferents apartats de la memòria i firmar l’apartat de la declaració responsable. També ha d’adjuntar a la sol·licitud de beca, la fotocòpia del DNI i la targeta de col·legiat/da. Els professionals que realitzin les sessions del programa específic d’altes capacitats, no és necessari que formalitzin l’apartat de la declaració responsable.
.

Altres