Informació

Ja està disponible l'assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO dels alumnes que ja han superat el curs al juny: Clica aquí per visualitzar el llistat.

L'assignació s'ha fet d'acord amb les preferències de cada alumne, les places de que disposa el centre i la qualificació final de tercer d'ESO.

L'alumnat que té més de 2 matèries suspeses i per tant, necessita aprovar alguna matèria al setembre per passar de curs no té cap optativa assignada, cal esperar els resultats dels exàmens de setembre.

Els alumnes que participaran al PROJECTE SINGULAR no cursaran matèries optatives.

Assignació de matèries optatives especifiques de 4t d'ESO per a la resta d'alumnes

L'alumnat que superi el 3r d'ESO al setembre, després de recollir les notes haurà de passar per cap d'estudis per confirmar les matèries optatives específiques de 4t d'ESO que se li assignaran.

L'alumnat repetidor de 4t d'ESO ha de fer el mateix, el dia de matrícula de setembre.

Durant el curs 2018/19, els alumnes de 2n ESO poden cursar una matèria optativa de dues hores setmanals durant el primer quadrimestre, i una segona optativa, de febrer a final de curs. També tenen l'opció de cursar una mateixa matèria optativa durant tot el curs.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 11 optatives que oferim per a aquest curs vinent, on s'indica si l'optativa es cursa durant tot el curs o fins a febrer: Informació Optatives 2n ESO.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 2n ESO.

El termini per enviar el formulari finalitza el 31 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

Durant el curs 2018/19, els alumnes de 3r ESO poden cursar una matèria optativa de dues hores setmanals de setembre a juny.

El termini per enviar el formulari finalitza el 31 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

Us informem que el proper dijous 19 de juliol tindrà lloc la reunió d'inici de curs de 1r d'ESO, a les 19:30 a la sala polivalent del centre.

En aquesta reunió us explicarem el funcionament del centre, l'entrada a 1r d'ESO, us indicarem si heu de comprar llibres de grup ordinari o bé de grup diversitat i us donarem la convocatòria de reunió tutor-família pel setembre, prèvia a l'inici del curs.

La reunió va dirigida als pares/ mares i/o tutors legals per tant us demanaríem que no vingueu acompanyats dels vostres fills/es.

cendrassos

La matriculació dels estudis post-obligatoris de Cicles Formatius de Grau Superior es realitza en l'horari de 9:00 a 14:00, i en les dates següents:

  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018. Aquest mateix dia es pot recollir el full de pagament a la secretaria del centre.
  • CFGS Administració i Finances: dimecres 18 de juliol
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: dijous 19 de juliol
  • Incidències: divendres 20 i dilluns 23 de juliol

Documentació necessària i pagaments

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

L'alumnat haurà de portar al centre la següent documentació el dia assignat per fer efectiva matriculació:

Altres