Informació

cendrassos

Entre el 7 i el 16 de setembre té lloc el procés extraordinari de preinscripció i matrícula per al curs 2016/17 per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior..

  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016
  • Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses: 15 de setembre de 2016
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

L'horari de presentació de sol·licituds i matriculació és de 9:00 a 14:00.

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s'ha de recollir, a la secretaria del centre, l'imprès de pagament.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors (CFGM). L’adreça de correu electrònic de l’alumne/a (CFGS)
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o BTX.
  • AMPA 40 €.
  • En CFGS cal presentar l'imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
cendrassos

Entre el 7 i el 9 de setembre té lloc el procés extraordinari de matrícula per al curs 2016/17 per a Batxillerat i repetidors de 4t ESO.

L'horari de presentació de matriculació és de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 40 € AMPA
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • Els alumnes que es matriculin per repetir 4t d’ESO, butlletí de notes finals.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r de Batxillerat, original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO. Els repetidors no és necessari
  • Els alumnes que es matriculin de 2n de Batxillerat, butlletí de notes.
  • Els alumnes que es matriculin de BTX (1r o 2n) han d’omplir i signar la sol•licitud per triar les matèries de modalitat.

Ja està disponible l'assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO dels alumnes que ja han superat el curs al juny: Clica aquí per visualitzar el llistat.

L'assignació s'ha fet d'acord amb les preferències de cada alumne, les places de que disposa el centre i la qualificació final de tercer d'ESO.

L'alumnat que necessita aprovar alguna matèria al setembre per passar de curs no té cap optativa assignada, cal esperar els resultats dels exàmens de setembre.

Assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO per a la resta d’alumnes

  L’alumnat que superi el 3r d'ESO al setembre, després de recollir les notes haurà de passar per cap d'estudis o coordinació pedagògica per confirmar les matèries optatives específiques de 4t d’ESO que se li assignaran.

  L’alumnat repetidor de 4t d’ESO ha de fer el mateix, el dia de matrícula de setembre.

cendrassos

Els dies 11 i 12 de juliol té lloc el procés de matriculació de Cicles Formatius de Grau superior..

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s'ha de recollir, a la secretaria del centre, l'imprès de pagament.

La matriculació es realitza segons estudis, en l'horari de 9:00 a 14:00. La distribució és:

  • 1r i 2n CFGS Administració i Finances: Dilluns 11 de juliol.
  • 1r i 2n CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: Dimarts 12 de juliol.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • Imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic de l'alumne.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia de les qualificacions obtingudes al batxillerat, o certificació de la prova d’accés o certificació d’altres estudis que permeten l’accés. .
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
  • AMPA 40 €.
cendrassos

El dilluns 4 de juliol s'inicia el procés de matriculació de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà. La matriculació es realitza per nivells, en l'horari de 9:00 a 14:00. La distribució és:

  • 2n de Batxillerat: Dilluns 4 de juliol.
  • 1r de Batxillerat: Dimarts 5 de juliol.
  • 1r i 2n CFGM Gestió Administrativa: Dimecres 6 de juliol.
  • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: Dijous 7 de juliol.
  • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: Divendres 8 de juliol.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l'assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l'escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CFGM), original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs (BTX i CFGM) o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
  • Els alumnes que es matriculin de Batxillerat, el dia de la matrícula cal que, prèviament, passin pel despatx de Cap d’Estudis. On hauran d’omplir i signar la sol·licitud per triar les matèries de modalitat.
  • AMPA 40 €
cendrassos

El alumnes d'ESO (2n i 4t) que han aprovat el juny i que s'incorporen al centre s'han de matricular el dilluns 4 de juliol en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l'assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l'escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • AMPA 40 €.
  • Resguard de preincripció.
  • Original i fotocòpia de les qualificacions finals del curs 2015/16.

Altres