Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:12 de maig
  • Presentació sol·licituds: 16 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 6 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 7 de juny al 9 de juny
  • Resolució reclamacions (puntuació definitiva): 14 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 30 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

Durant aquest mes de maig obrirem les portes del nostre centre per donar a conèixer les propostes educatives pels estudis postobligatoris que oferirem el curs vinent.

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà: dilluns 8 de maig, a les 7 de la tarda.
  • Batxillerat: dimecres 10 de maig, a les 7 de la tarda. més informació

  • Cicles Formatius de Grau Superior: dijous 18 de maig.
cendrassos

Entre el 7 i el 16 de setembre té lloc el procés extraordinari de preinscripció i matrícula per al curs 2016/17 per a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior..

  • Difusió de centres i cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016
  • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016
  • Publicació al centre de les sol·licituds de persones admeses: 15 de setembre de 2016
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

L'horari de presentació de sol·licituds i matriculació és de 9:00 a 14:00.

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s'ha de recollir, a la secretaria del centre, l'imprès de pagament.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors (CFGM). L’adreça de correu electrònic de l’alumne/a (CFGS)
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o BTX.
  • AMPA 40 €.
  • En CFGS cal presentar l'imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
cendrassos

Entre el 7 i el 9 de setembre té lloc el procés extraordinari de matrícula per al curs 2016/17 per a Batxillerat i repetidors de 4t ESO.

L'horari de presentació de matriculació és de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 40 € AMPA
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • Els alumnes que es matriculin per repetir 4t d’ESO, butlletí de notes finals.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r de Batxillerat, original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO. Els repetidors no és necessari
  • Els alumnes que es matriculin de 2n de Batxillerat, butlletí de notes.
  • Els alumnes que es matriculin de BTX (1r o 2n) han d’omplir i signar la sol•licitud per triar les matèries de modalitat.

Ja està disponible l'assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO dels alumnes que ja han superat el curs al juny: Clica aquí per visualitzar el llistat.

L'assignació s'ha fet d'acord amb les preferències de cada alumne, les places de que disposa el centre i la qualificació final de tercer d'ESO.

L'alumnat que necessita aprovar alguna matèria al setembre per passar de curs no té cap optativa assignada, cal esperar els resultats dels exàmens de setembre.

Assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO per a la resta d’alumnes

  L’alumnat que superi el 3r d'ESO al setembre, després de recollir les notes haurà de passar per cap d'estudis o coordinació pedagògica per confirmar les matèries optatives específiques de 4t d’ESO que se li assignaran.

  L’alumnat repetidor de 4t d’ESO ha de fer el mateix, el dia de matrícula de setembre.

Altres