Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta:11 de maig
 • Presentació sol·licituds: 29 de maig al 7 de juny
 • Presentació de documentació: fins l'11 de juny
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 27 de juny
 • Reclamacions (errors i puntuació): del 28 de juny al 3 de juliol
 • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 5 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 10 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

 • Període de matriculació juliol: entre el 18 i el 20 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
 • incidències matriculació: 23 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Poden presentar la sol·licitud electrònica els alumnes amb:

 • ICAT Mòbil (Com obtenir-lo per internet), o DNI electrònic, o certificat electrònic, etc.
 • i que disposin d'IDALU (escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-16).

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els alumnes que no puguin presentar la sol·licitud electrònica.

No s'acceptaran les sol·licituds que es presentin en paper. Si cal, el centre facilitarà un ordinador per realitzar el tràmit..

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Mes informació a: Preinscripció al grau superior de formació professional.

HORARI DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

  • de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Sol·licitud electrònica

No s’ha de presentar el resguard de la sol•licitud ni cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. El tràmit de presentació de la sol•licitud acaba amb l'enviament del formulari.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Sol·licitud amb suport informàtic

Cal presentar la documentació següent:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI del/de la sol•licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen, i si es tracta d’estrangers no comunitaris, targeta de residència on consti el NIE o el passaport.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s'ha pogut validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

Documentació Acadèmica

Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar

 • Certificat acadèmic de les qualificacions obtingudes al batxillerat o a altres estudis que permeten l’accés als CFGS.
 • Si s’accedeix per prova d’accés, certificat acadèmic de la qualificació de la prova d’accés.

Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació; general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

Altres