Informació

Durant el curs 2018/19, els alumnes de 2n ESO poden cursar una matèria optativa de dues hores setmanals durant el primer quadrimestre, i una segona optativa, de febrer a final de curs. També tenen l'opció de cursar una mateixa matèria optativa durant tot el curs.

En aquests enllaç hi ha la descripció de les 11 optatives que oferim per a aquest curs vinent, on s'indica si l'optativa es cursa durant tot el curs o fins a febrer: Informació Optatives 2n ESO.

Per escollir l'optativa s'ha d'omplir el formulari Elecció Optatives 2n ESO.

El termini per enviar el formulari finalitza el 31 de juliol, per poder fer l'assignació abans de començar el curs. En cas de no fer-ho, s'assignarà una matèria optativa sense tenir en compte les preferències de l'alumnat.

El procés d'assignació de la resta d'optatives es farà seguint els següents criteris: mitjana de notes de 1r ESO, i en cas d'empat per ordre d'inscripció.

En cas que s'assigni a l'alumne una matèria quadrimestral, el mes de gener haurà d'escollir una altre optativa que cursarà de febrer a final de curs. Si se li assigna "Francès, segona llengua", "Robòtica", o "Música coral", les farà durant tot el curs, i per tant al gener no haurà d'escollir optativa.

Altres