Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 12 al 19 de maig
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 18 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 27 de maig
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 28 de maig al 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 5 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre: del 8 al 10 de setembre.

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • Matins: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.
  • Tardes: dilluns de 15 h a 17 h.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud i anotar tots els centres per ordre de preferència.

1.- Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos.

  • Original i fotocòpia (totes les pàgines escrites) del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare, o tutors.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE..
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.

2.- Documentació Acadèmica

  • Certificació qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’ESO. Si ja ha finalitzat l’ESO, certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa .

3.- Documentació acreditativa dels diferents criteris generals de baremació que només s’ha de presentar si s’al·leguen.


CRITERIS GENERALS
Existència de germans al centre docent o pares/tutors que hi treballin (també quan els germans estiguin escolaritzats en un centre públic adscrit) cal adjuntar certificat de l’escola
40 punts
Si s’al·lega el domicili familiar de l’alumne/a a l’àrea d’influència del centre si no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat municipal de convivència de l'alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant:
30 punts
O si s’al·lega el domicili laboral dels pares a l’àrea d’influència del centre, cal adjuntar una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l'efecte per l'empresa
20 punts
Pares/Tutors beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, cal adjuntar documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
10 punts
Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare o germans igual o superior al 33%, cal adjuntar original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició:
10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Família nombrosa o monoparental, cal adjuntar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
15 punts
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti els sistema digestiu, endocrí o metabòlic, cal adjuntar original i fotocòpia del certificat mèdic oficial.
10 punts
Pares/tutors o germans/es que han estat escolaritzats en el centre
5 punts

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2015-2016, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

MÉS INFORMACIÓ al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

DESCARREGA I IMPRIMEIX AQUESTA INFORMACIÓ clicant a AQUÍ

Altres