Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

 • Difusió de l'oferta:24 de maig
 • Presentació sol·licituds: 29 de maig al 5 de juny
 • Presentació de documentació: fins el 7 de juny
 • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 28 de juny
 • Reclamacions (errors i puntuació): de l'1 al 4 de juliol
 • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 8 de juliol
 • Publicació de les llistes definitives: 10 de juliol
 • Publicació de l’oferta final: 16 de juliol
 • Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 17 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Poden presentar la sol·licitud electrònica els alumnes amb:

 • ICAT Mòbil (Com obtenir-lo per internet), o DNI electrònic, o certificat electrònic, etc.
 • i que disposin d'IDALU (escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-16).

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els alumnes que no puguin presentar la sol·licitud electrònica.

No s'acceptaran les sol·licituds que es presentin en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Mes informació a: Preinscripció al grau superior de formació professional.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no s'hagi pogut validar electrònicament s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc i en el termini establert.

Podeu consultar els criteris de prioritat, els bàrems i la documentació que caldrà presentar a Documentació i criteris de prioritat.

HORARI DE LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

  • de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00
  • Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 o 972507908 (l'última hora és donarà a les 13h45')

REQUISITS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys..

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

 • Període de matriculació juliol: entre el 18 i el 23 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny

MÉS INFORMACIÓ

Altres