Informació

cendrassos

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:10 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 21 de maig (documentació fins el 23 de maig)
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 7 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 10 de juny al 14 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 19 de juny
  • Publicació de les llistes ordenada definitiva: 25 de juny
  • Publicació de l’oferta final: 5 de juliol
  • Publicació de les llistes d'admesos i llista d'espera: 8 de juliol

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

  • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud per tipus d'ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.
  • El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s'hagi pogut validar electrònicament s'ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.
  • En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna.
  • En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
  • Si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.
  • No es pot fer la preinscripció de manera presencial.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre educatiu que s'ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Podeu consultar els criteris de prioritat, els bàrems i la documentació que caldrà presentar a Documentació i criteris de prioritat.

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA

Per poder presentar la sol·licitud electrònica cal:

  • El pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2019) o l'alumne/a (si és major d'edat o fa els 18 anys durant aquest any) disposi d' IDCAT Mòbil (Com obtenir-lo per internet), o DNI electrònic, o certificat electrònic, etc.
  • Disposar del codi identificador de l'alumne/a IDALU (escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-16).

El tràmit s'acaba amb l'enviament del formulari. No cal presentar cap documentació al centre.

PREINSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic els alumnes que no puguin presentar la sol·licitud electrònica.

  • La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla.
  • Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest resguard hi consta la documentació que cal presentar (s'aconsella guardar-ne una còpia)
  • Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard (en paper) al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació. En aquest resguard consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si no s'han pogut validar electrònicament.

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ lliurament de documentació

  • de dilluns a divendres de 9.00 h a 14 h.
  • Demaneu cita prèvia trucant al 972500111 o 972507908 (l'última hora és donarà a les 13.45 h)

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 9 i el 15 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny.
  • Ampliació de sol·licituds (2 fase d'admisió) 3 i 4 de setembre.
  • Llista d'admessos (2 fase d'admisió): 6 de setembre.
  • Periode de matrícula (2 fase d'admisió): 9 i 10 de setembre.

MÉS INFORMACIÓ

Altres