Informació

Ja està disponible l'assignació de matèries optatives especifiques de 4t d’ESO dels alumnes que ja han superat el curs al juny: Clica aquí per visualitzar el llistat.

L'assignació s'ha fet d'acord amb les preferències de cada alumne, les places de que disposa el centre i la qualificació final de tercer d'ESO.

L'alumnat que té més de 2 matèries suspeses i per tant, necessita aprovar alguna matèria al setembre per passar de curs no té cap optativa assignada, cal esperar els resultats dels exàmens de setembre.

Els alumnes que participaran al PROJECTE SINGULAR no cursaran matèries optatives.

Assignació de matèries optatives especifiques de 4t d'ESO per a la resta d'alumnes

L'alumnat que superi el 3r d'ESO al setembre, després de recollir les notes haurà de passar per cap d'estudis per confirmar les matèries optatives específiques de 4t d'ESO que se li assignaran.

L'alumnat repetidor de 4t d'ESO ha de fer el mateix, el dia de matrícula de setembre.

S'han adjudicat tres optatives de tres hores setmanals cadascuna durant tot el curs. Els codis de cada matèria són:

    • BiG: Biologia i Geologia
    • EC: Economia
    • ViP: Educació Visual
    • FIL: Filosofia
    • FiQ: Física i Química
    • FR2: Francès segona llengua
    • INF: Informàtica
    • LLA: Llatí
    • MUS:Música
    • TEC: Tecnologia

Altres