Informació

cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:11 de maig
  • Presentació sol·licituds: 14 de maig al 24 de maig
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d'admesos: 5 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 6 de juny al 8 de juny
  • Resolució de reclamacions (puntuació definitiva): 18 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 29 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 3 de juliol

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre el 4 i el 11 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny.
  • Matrícula extraordinària pels pendents dels exàmens de setembre: del 5 al 7 de setembre.

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • de dilluns a divendres de 9.00 h a 14 h.

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR

Imprès de sol·licitud (Cliqueu AQUÍ per descarregar-lo). Cal presentar una única sol·licitud i anotar tots els centres per ordre de preferència.

Imprès de selecció de matèries de modalitat:

1.- Documentació identificativa.

  • Identificador de l’alumne del RALC (registre d’alumnes de Catalunya).
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a o NIE..
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual.
  • Original i fotocòpia (totes les pàgines escrites) del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare i de la mare.
  • Correu electrònic del pare i mare o tutor legal.

2.- Documentació Acadèmica

  • Certificació qualificació mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’ESO. Si ja ha finalitzat l’ESO, certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa .

3.- Documentació acreditativa dels diferents criteris generals i complementaris de baremació que només s’ha de presentar si s’al·leguen.

CRITERIS GENERALS

  • Existència de germans al centre docent o pares/tutors que hi treballin (també quan els germans estiguin escolaritzats en un centre públic adscrit) cal adjuntar certificat de l’escola: 40 punts
  • Si s’al·lega el domicili familiar de l’alumne/a a l’àrea d’influència del centre si no coincideix amb el DNI, cal adjuntar certificat municipal de convivència de l'alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant: 30 punts
  • Si s’al·lega el domicili laboral dels pares a l’àrea d’influència del centre, cal adjuntar una còpia del contracte laboral o un certificat emès a l'efecte per l'empresa: 20 punts
  • Pares/Tutors beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, cal adjuntar documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció: 10 punts
  • Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare o germans igual o superior al 33% cal adjuntar original i fotocòpia del certificat de disminució de la persona que al·legui aquesta condició: 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

  • Família nombrosa o monoparental, cal adjuntar original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent: 15 punts
  • Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti els sistema digestiu, endocrí o metabòlic, cal adjuntar original i fotocòpia del certificat mèdic oficial: 10 punts
  • Pares/tutors o germans/es que han estat escolaritzats en el centre: 5 punts

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2017-2018, la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Més informació al web de la Generalitat de Catalunya: Estudiar a Catalunya

En aquest web hi trobareu: la informació; general, els centres educatius, el calendari, la documentació i criteris de prioritat, la sol·licitud de preinscripció. També hi podreu consultar els resultats i el procés de matrícula.

Altres