Informació

L'alumnat escull, en funció dels seus interessos, tres matèries optatives específiques de 3h setmanals cadascuna amb durada anual. Aquestes matèries són: Biologia i Geologia, Economia, Educació Visual, Física i Química, Francès, Informàtica, Llatí, Música i Tecnologia.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Aquesta optativa es recomana a alumnes que tinguin interès pel món biològic i/o geològic, alumnes que vulguin seguir la via d’ensenyaments de formació professional en cicles de grau mitjà de les famílies afins a les ciències o alumnes que seguiran l’itinerari acadèmic cap al batxillerat científic. La matèria inclou tres blocs temàtics:

  • Primer bloc: DINÀMICA TERRESTRE. Treballarem l’origen de la Terra, el temps geològic, l’estructura i composició de la Terra i la tectònica de plaques.
  • Segon bloc: CÈL·LULA I GENS. Treballarem l'estructura i processos cel·lulars i ens iniciarem en la genètica parlant de l'herència biològica i els mecanismes pels quals les cèl·lules expressen la seva informació genètica.
  • Tercer bloc: EVOLUCIÓ I ECOLOGIA. Aquest bloc té l'objectiu de treballar els mecanismes de l'evolució i conèixer la interacció dels éssers vius amb el seu entorn.

Tots els continguts es treballaran a partir de metodologies diverses com la introducció de conceptes teòrics, activitats competencials, pràctiques de laboratori, activitats TIC-TAC, activitats a través del Moodle, treballs individuals i treballs en petit grup. Es desenvoluparà també un petit projecte d’investigació. S’intentarà adequar la matèria a les característiques de l’alumnat.

ECONOMIA

Aquesta matèria està dirigida a aquells alumnes que els agrada el món de l’economia i de l’empresa, i en especial, aquells que vulguin cursar el batxillerat social o un cicle formatiu de la branca administrativa.

Els blocs que treballarem seran:

  • L’economia i els sistemes econòmics.
  • L’empresa i la funció de producció.
  • Les finances personals.
  • El treball per compte d’un altre.
  • El treball per compte propi. El projecte empresarial.

La metodologia de treball utilitzada serà, sobretot, l’elaboració d’exercicis pràctics i projectes. La matèria s’avaluarà a partir de les activitats pràctiques, un control trimestral, la llibreta i l’actitud a l’aula.

EDUCACIÓ VISUAL

Aquesta optativa consisteix en aprofundir els continguts de l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica de 3r d’ESO. Es recomana especialment als alumnes que pensin optar per al batxillerat tecnològic i també per a aquells que es volen orientar cap al batxillerat artístic.

Es dividirà l’optativa en dos blocs. En el primer bloc, es treballarà el dibuix tècnic, tant de geometria plana com de geometria de l’espai, bàsicament a través de projectes de disseny. El segon bloc se centrarà en el dibuix artístic i la pintura tot i repassant els moviments d’avantguarda del segle XX.

FILOSOFIA

La matèria optativa "Introducció a la Filosofia" té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de treballar les habilitats de pensar críticament i comprendre el món que els envolta i a ells mateixos. Per aconseguir-ho i donar-li un sentit propi, ens ajudarem d'allò que estudiem en cadascuna de les altres matèries per centrar-nos en el que caracteritza específicament la filosofia: reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments, utilitzant la manera de fer preguntes radical i última que li és pròpia, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana, sense deixar de costat la capacitat que té la filosofia de transformar i canviar tant l’individu com la societat.

La filosofia és una manera especial de demanar i de saber, d’entendre la realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi, les quals, en bona part, ens fan ser com som i comprendre el que som. Per aconseguir-ho, ens dotarem d’eines, tant teòriques com pràctiques, cercant la reflexió i el debat, la cooperació i la interacció exposant els nostres punts de vista i comparant-los amb aquells més rellevants dins la història de les idees i el pensament.

És una matèria que representa el començament d'una reflexió crítica que té continuïtat a tot el Batxillerat i, per tant, és recomanable cursar-la com a preparació o introducció a l'assignatura de Filosofia, obligatòria de primer de batxillerat, i a l'assignatura obligatòria d'Història de la Filosofia de segon de Batxillerat.

FÍSICA I QUÍMICA

És una matèria necessària per realitzar estudis posterior cientificotècnics (tant de batxillerat com de cicles formatius) i per comprendre millor les bases científiques del món actual.

  • 1a Avaluació: El mètode científic, les magnituds i repàs de factors de conversió. Es continua amb la matèria ja iniciada a tercer sobre l’àtom, el sistema periòdic i com s’uneixen aquests àtoms.
  • 2a Avaluació: Reaccions químiques. En finalitzar el semestre s’inicia la part de física amb l’estudi del moviment dels cossos.
  • 3a Avaluació: Forces, pressió i energia.
  • La metodologia i el grau d’aprofundiment dels continguts s’adapta a les necessitats de l’alumnat. Es treballaran conceptes teòrics, pràctiques de laboratori, activitats TIC-TAC, activitats a través del moodle, treball individual i treball en petit grup.

FRANCÈS SEGONA LLENGUA

En principi com la majoria d’alumnes ja han fet Francès a segon i tercer d’ESO es continua avançant en el programa. S’aconsella que els alumnes que vulguin fer-lo a quart tinguin ja uns coneixements bàsics.

En el programa treballem el vocabulari i la gramàtica per preparar els exàmens oficials de l’Aliança Francesa DELF A2.

INFORMÀTICA

Els continguts es treballen i s’aprenen de forma pràctica: activitats a l’aula i a través de la plataforma MOODLE.

  • 1r trimestre: s’estudia el HARDWARE (elements, muntatge i desmuntatge d’un ordinador) i el SOFTWARE (Sistemes Operatius, Optimització de l’ordinador).
  • 2n trimestre: està dedicat a l’edició MULTIMÈDIA: imatge, so i vídeo.
  • 3r trimestre: inclou l’estudi d’APLICACIONS EN LÍNIA (google, dropbox,....), PROGRAMACIÓ (aplicacions per a mòbils Android) i XARXES LOCALS (simulació de xarxes).

Sempre que sigui possible s’utilitza PROGRAMARI LLIURE, per tal que es pugui instal·lar i treballar des de casa. Cal disposar de: llapis de memòria, auriculars i micròfon, Correu Gmail, ordinador a casa (amb accés a internet).

LLATÍ

Aquesta és una assignatura que, en general, va dirigida a qualsevol alumne/a que tingui ganes de conèixer el món clàssic i, especialment, a aquell alumnat que té la intenció de cursar un batxillerat social-humanístic.

Durant el curs es tractaran diversos temes: els costums dels romans, quina llengua parlaven, com eren les ciutats on vivien, què menjaven, com passaven el temps lliure, com es vestien, la seva religió ( mitologia ) i, sobretot, incidirem en el que ens queda avui en dia de tot això.

El sistema d’aprenentatge està basat en explicacions teòriques combinades amb sessions més pràctiques en les quals es visualitzaran imatges del passat, documentals i alguna pel·lícula actual que té com a referent el món clàssic.

MÚSICA

Assignatura amb especial interès pels alumnes que cursen estudis musicals fora de l’institut o que preveuen cursar un Batxillerat Artístic . En general, pels alumnes que els agrada el món de la música i les altres disciplines artístiques i escèniques. També, orientada a participar en els diferents esdeveniments musicals que s’organitzen durant el curs a l’Institut.

El programa s’articula entorn a 3 blocs que es corresponen amb les tres avaluacions.

  • El primer bloc està centrat en la teoria de la comunicació escènica, la interpretació, la composició, l’audició i la crítica. Importancia de la creativitat en la construcció i el·laboració de projectes artístics.
  • El segon bloc dedicat a la història de les arts escèniques; música, dansa , teatre i cinema. Una visió global, un estudi des dels orígens fins l’actualitat.
  • I un tercer i últim bloc entorn a la cultura audiovisual, el seu consum i producció, l’enregistrament i la seva difusió.

En general, l’assignatura ofereix una orientació teòrica i pràctica sobre la música i la creació escènica.

TECNOLOGIA

Aquesta optativa està pensada per als alumnes que tinguin inquietuds relacionades amb el món de la robòtica. Especialment recomanada per als que vulguin cursar cicles d’electrònica, mecatrònica, informàtica i Batxillerat Tecnològic.

Durant el primer trimestre es treballarà la pneumàtica, que consisteix en l’ús de l’aire comprimit per fer esforços i donar moviment als automatismes. A continuació es farà una iniciació a la programació de la placa de control Arduino Uno i a l’ús de la impressió 3D, amb activitats pràctiques.

Al segon trimestre es faran activitats de muntatge i programació de maquetes controlades amb Arduino. Paral·lelament també s’estudiaran els components electrònics típics, tal com: resistències, condensadors, díodes, transistors... i es muntaran els circuits amb simuladors i components reals per millorar-ne la comprensió.

I finalment en el transcurs del tercer trimestre els alumnes construiran, programaran i personalitzaran un robot bípede que camina controlat per mòbil. En aquest projecte els alumnes hauran d’aplicar tots els conceptes treballats durant el curs.

Altres