Informació

ESO al Cendrassos

L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

L'educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d'oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el batxillerat.

Currículum: matèries comuns

La distribució d'hores i matèries pels diferents cursos de l'ESO és:

MATÈRIES
1r ESO
2n ESO
3r ESO

4t ESO

Ciències, Biologia, Física i Química
3
3
4
-
Llengua catalana i literatura
3
3
3
3
Llengua castellana i literatura
3
3
3

3

Llengua estrangera: anglès
3
4
3
4
Matemàtiques
3
4
4
4
Ciències socials, geografia i història
3
3
3
3
Educació Física
3
2
2
2
Música
2
2
-
-
Educació visual i plàstica
2
-
2
-
Tecnologia
2
2
2
-
Educació ètico-cívica
1
-
-
1
Religió/Història de les religions
-
1
1
-
Tutoria
1
1
1
1
Matèries optatives
1
2
2
-
Matèries optatives específiques
-
-
-
9
Total hores setmanals
30
30
30
30

Horari

  • Cada dia de 8:15 a 14:45.
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45

Currículum: matèries optatives

  • 1r d'ESO: L'hora setmanal destinada a la matèria optativa, l'alumnat cursarà la matèria Informàtica bàsica, amb l'objectiu d'assolir les competències digitals pel que fa a ll processament, elaboració, emmagatzematge i presentació de la informació en diferents formats i per diferents mitjans.
  • 2n d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2h setmanals que realitzarà fins a mig curs. Realitzarà un altre optativa en la segona part del curs. La matèria de Francès té una durada de tot el curs i té continuïtat a 3r ESO
  • 3r d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2 hores que estudia durant tot el curs.
  • 4t d'ESO: L'alumnat escull, en funció dels seus interessos, tres matèries optatives específiques de 3h setmanals cadascuna amb durada anual. Aquestes matèries són: Biologia i Geologia, Economia, Educació Visual, Filosofia, Física i Química, Francès, Informàtica, Llatí, Música i Tecnologia. Més informació

Altres