Informació

ESO al Cendrassos

El batxillerat és una etapa d’ensenyament post-obligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

En finalitzar el batxillerat l’alumne que vol continuar els estudis, pot realitzar les P.A.U. i accedir a Estudis Universitaris de Grau o bé, sense les P.A.U., accedir a Cicles Formatius de Grau Superior.

Modalitats

El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials. A l’Institut Cendrassos es cursen dues d’aquestes modalitats: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

Currículum

El currículum de batxillerat consta de matèries comunes (les matèries obligatòries per a tots els alumnes), matèries de modalitat (pròpies de la modalitat escollida) i matèries optatives (matèries per completar la formació pròpia de la modalitat o la formació general), i també del treball de recerca. A més, cada grup classe té una hora de tutoria fins a completar les 30 hores setmanals.

La distribució de matèries comunes i de modalitat segons la LOE és:

MATÈRIES COMUNES

hores setmanals

1r curs

2n curs

Llengua catalana i literatura
2
2
Llengua castellana i literatura
2
2
Llengua estrangera
3
3
Educació física
2
-
Filosofia i ciutadania
2
-
Ciències per al món contemporani
2
-
Història de la filosofia
-
3
Història d’Espanya
-
3
Tutoria
1
1
Treball de recerca
TOTAL
14
14

MATÈRIES MODALITAT

hores setmanals

1r curs

2n curs

Modalitat 1
4
4
Modalitat 2
4
4
Modalitat 3
4
4
Modalitat 4
4
4
TOTAL
16
16

Modalitat de Ciències i tecnologia

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.
Les matèries de modalitat del Batxillerat Ciències i Tecnologia són:

  • 1r Batxillerat: Biologia I, Ciències de la terra I, Dibuix tècnic I, Física I, Matemàtiques I, Química I i Tecnologia industrial I.
  • 2n Batxillerat: Biologia II, Ciències de la terra II, Dibuix tècnic II, Física II, Matemàtiques II, Química II i Tecnologia industrial II.

Modalitat de Humanitats i ciències socials

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
Les matèries de modalitat del Batxillerat Humanístic i Social són:

  • 1r Batxillerat: Economia, Economia d’empresa I, Matemàtiques aplicades a les ciències socials I, Llatí I, Grec I, Història del món i Literatura castellana.
  • 2n Batxillerat: Geografia, Economia d’empresa II, Matemàtiques aplicades a les ciències socials II, Llatí II, Grec II, Història de l’art, Literatura catalana i Literatura universal.

Matèries optatives

Dins les diferents modalitats es poden establir itineraris particularitzats amb les següents matèries optatives:

  • 1r Batxillerat: Francès segona llengua, Estada a l'empresa i Matèries d’altres modalitats.
  • 2n Batxillerat: Francès segona llengua, Psicologia i sociologia, i Matèries d’altres modalitats.

Horari

  • Cada dia de 8:15 a 14:45.
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45

Treball de recerca

L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca i estarà tutoritzat per un professor o professora. Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

  • El treball es comença a elaborar a 1r de batxillerat amb el seguiment del tutor de recerca, que assessorarà els seus alumnes i marcarà les pautes sobre el ritme d’activitat. El tutor també orientarà, assessorarà i guiarà en la planificació, elaboració, presentació i exposició del treball.
  • Aquest treball de recerca s’entrega i es realitza la presentació oral al llarg del primer trimestre del 2n curs de batxillerat.
  • Els alumnes disposen d’un Quadern de seguiment del Treball de Recerca on s’especifiquen les indicacions, calendari de seguiment i les pautes de presentació i d’avaluació d’aquest treball.
  • La nota obtinguda del treball de recerca té un valor del 10% de la nota global del Batxillerat.

Avaluació i promoció

  • Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària al final del curs.
  • Per accedir al segon curs s’ha de tenir la valoració positiva de totes les matèries cursades (totalment o parcial), amb dues excepcions com a màxim.
  • L’alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer curs, i l’ha de tornar cursar de nou si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre.
  • L’alumnat que en finalitzar el primer curs hagi estat avaluat negativament en tres o quatre matèries, pot o bé repetir tot el curs (renunciant a les notes de les matèries superades) o bé matricular-se només de les matèries suspeses (sense necessitat de tornar a cursar les que hagi superat).
  • L’alumnat que en finalitzar el segon curs hagi estat avaluat negativament en algunes matèries, es podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que hagi superat.

Nota informativa: Tot el currículum i normativa de pas de curs citats s'atenen a la normativa vigent.

Més informació

Altres