Informació

El dia 15 de desembre s'han adjudicat els següents contractes de bar i neteja de l'institut:

    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de bar cantina. Contracte del servei de bar-cantina a l’empresa Cuines Escolars de Luís Fernando Álvarez Fernández amb NIF 11406397F en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 24000 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, renovable per un altre any.
    • Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja. Contracte del servei de neteja a l’empresa Fundació Privada Altem, amb CIF G17603325, en ser l’única empresa que s’ha presentat i que compleix els requisits exigits, per un import total de 39.995,00 euros, IVA exclòs 48.339,50euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017, juliol i agost exclosos.
cendrassos

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació, el dia 13 de desembre de 2016 a la secretaria de l'institut a les 09:45, tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

cendrassos

Un cop valorades les propostes de les empreses licitadores per part de la Mesa de Contractació, el dia 7 de desembre de 2016 a la secretaria de l'institut a les 11:30, tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres C, el contingut dels quals és l’oferta econòmica i si escau, la proposta tècnica amb criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

cendrassos

Amb data 11 de novembre, s'inicia el procediment de licitació i adjudicació del contracte del servei de Bar-Cantina per el període entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, amb possibilitat de pròrrogues.

Les ofertes s’han de presentar a l’institut en horari d’atenció al públic. Les propostes que compleixin les condicions establertes en el plec de clàusules es poden entregar fins el proper 26 de novembre.

Podeu consultar-ne tots els detalls clicant a...

Altres