Informació

cendrassos

El 8 i 9 de juliol té lloc el procés de matriculació de Cicles Formatius de Grau superior..

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s’ha de recollir, a la secretaria del centre, l’imprès de pagament.

La matriculació es realitza segons estudis, en l'horari de 8:30 a 14:00. La distribució és:

  • 1r i 2n CFGS Administració i Finances: Dimecres 8 de juliol de 2015
  • 1r i 2n CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: Dijous 9 de juliol de 2015

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • Imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.
  • Adreça del correu electrònic de l'alumne.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia de les qualificacions obtingudes al batxillerat, o certificació de la prova d’accés o certificació d’altres estudis que permeten l’accés. .
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
cendrassos

El alumnes d'ESO que han aprovat el juny i que s'incorporen al centre s'han de matricular el dijous 2 de juliol en l'horari de 8:30 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.
  • Resguard de preincripció.
  • Original i fotocòpia de les qualificacions finals del curs 2014/15.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l'empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant el darrer curs. Els avantatges que ofereix són, en resum:

  • Estalvi del 50 % respecte el PVP en l’adquisició dels llibres reutilitzables (ecoBooks).
  • Els ecoBooks s’han de tractar bé i s’hauran de tornar en bones condicions de reutilització al centre en finalitzar el curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons les condicions que informarà Iddink, s’haurà de pagar l’estalvi aconseguit respecte al preu de llibre nou.
  • Comanda flexible: Es poden demanar alhora llibres nous, reutilitzables, de lectura, etc…
  • Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la quarta setmana d'agost.
  • La comanda es podrà fer:
    • Al web d’Iddink: iddink.cat
    • Per telèfon trucant al 902 565 411.
    • Presencialment al Centre el dia 26 de Juny de 10h a 13:30h.

El dia 26 de Juny de 10h a 13:30h també, s'han de retornar els llibres utilitzats durant aquest curs 2014/15.

cendrassos

PERÍODE i HORARI DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació: Del 8 al 12 de juny.
  • horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

  • Resguard de preinscripció.
  • 3 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors, ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies.
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA. 40 €.

  • Els alumnes de transport han de portar el certificat del centre on han estat escolaritzats, també el certificat de convivència i la sol·licitud del Consell Comarcal degudament omplerta amb una fotografia (l’imprès de la sol•licitud es lliurarà a la secretaria del centre)..
cendrassos

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Difusió de l'oferta:8 de maig
  • Presentació sol·licituds: 26 de maig al 3 de juny
  • La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 2 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 11 de juny
  • Reclamacions (errors i puntuació): del 12 de juny al 16 de juny
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 17 de juny
  • Publicació de l’oferta definitiva: 25 de juny
  • Publicació de les llistes d'admesos: 30 de juny

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació juliol: Entre l’1 i el 8 de juliol. La matrícula es formalitza per nivells. El dia concret de cada nivell es publicarà el 30 de juny
  • Nova difusió de l'oferta: 4 de setembre.
  • Presentació sol·licituds: 7 al 9 de setembre.
  • Publicació admesos i matrícula: 21 i 22 de setembre.

Altres