Informació

El proper dijous 21 de juliol a les 8 del vespre, a la sala polivalent del centre, tindrà lloc la reunió informativa adreçada exclusivament als pares/tutors dels alumnes que inicien l'Ensenyament Secundari Obligatori.

Les reunions d'altres cursos es realitzaran a l'inici del nou curs.

   2n ESO: dimarts 20 de setembre a les 8 del vespre.

   3r ESO: dimecres 21 de setembre a les 8 del vespre.

   4t ESO: dijous 22 de setembre a les 8 del vespre.

   1r BTX: dimarts 27 de setembre a les 8 del vespre.

   1r CFGM: dimarts 27 de setembre a les 9 del vespre.

cendrassos

Els dies 11 i 12 de juliol té lloc el procés de matriculació de Cicles Formatius de Grau superior..

El departament d’Ensenyament disposa que pels estudis de grau superior s’aboni la quantitat de 360 €. Prèviament a la matrícula s'ha de recollir, a la secretaria del centre, l'imprès de pagament.

La matriculació es realitza segons estudis, en l'horari de 9:00 a 14:00. La distribució és:

  • 1r i 2n CFGS Administració i Finances: Dilluns 11 de juliol.
  • 1r i 2n CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web: Dimarts 12 de juliol.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • Imprès de pagament amb el resguard conforme s’ha fet l’ingrés al compte bancari indicat (hi ha de constar el nom de l’alumne/a).
  • 1,12 € per l’assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic de l'alumne.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs, original i fotocòpia de les qualificacions obtingudes al batxillerat, o certificació de la prova d’accés o certificació d’altres estudis que permeten l’accés. .
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
  • AMPA 40 €.
cendrassos

El dilluns 4 de juliol s'inicia el procés de matriculació de Batxillerats i Cicles Formatius de Grau Mitjà. La matriculació es realitza per nivells, en l'horari de 9:00 a 14:00. La distribució és:

  • 2n de Batxillerat: Dilluns 4 de juliol.
  • 1r de Batxillerat: Dimarts 5 de juliol.
  • 1r i 2n CFGM Gestió Administrativa: Dimecres 6 de juliol.
  • 1r CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: Dijous 7 de juliol.
  • 2n CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes: Divendres 8 de juliol.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l'assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l'escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • Els alumnes que es matriculin de 1r curs (BTX i CFGM), original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver superat l’ESO o certificació proves d’accés.
  • Els alumnes que es matriculin de 2n curs (BTX i CFGM) o repetidors, original i fotocòpia del butlletí de notes finals.
  • Els alumnes que es matriculin de Batxillerat, el dia de la matrícula cal que, prèviament, passin pel despatx de Cap d’Estudis. On hauran d’omplir i signar la sol·licitud per triar les matèries de modalitat.
  • AMPA 40 €
cendrassos

El alumnes d'ESO (2n i 4t) que han aprovat el juny i que s'incorporen al centre s'han de matricular el dilluns 4 de juliol en l'horari de 9:00 a 14:00.

Documentació necessària

  • DNI original i fotocòpia.
  • 1,12 € per l'assegurança escolar (si us plau, import exacte).
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l'escolarització.
  • 2 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors.
  • AMPA 40 €.
  • Resguard de preincripció.
  • Original i fotocòpia de les qualificacions finals del curs 2015/16.
cendrassos

Per alumnes de nova incorporació al centre.

PERÍODE i HORARI DE MATRICULACIÓ

  • Període de matriculació: Del 13 al 17 de juny.
  • horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

  • Resguard de preinscripció.
  • 3 fotografies, amb el nom i cognoms a darrera.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Adreça del correu electrònic dels pares/tutors (en cas de no haver-la lliurat en el moment de la preinscripció) , ja que és el mitjà habitual de comunicació amb les famílies.
  • 30 € en concepte de despeses derivades de l’escolarització.
  • AMPA 40 €.

  • Els alumnes de transport han de portar el certificat del centre on han estat escolaritzats, també el certificat de convivència i la sol·licitud del Consell Comarcal degudament omplerta amb una fotografia (l’imprès de la sol·licitud es lliurarà a la secretaria del centre)..

Altres