Informació

ESO al Cendrassos

Aquest Cicle va dirigit a aquells alumnes que volen obtenir una titulació professional reconeguda i de qualitat. La vies d'accés són:

 • Amb el títulació de batxillerat
 • Des del món laboral per a perfeccionar o millorar aspectes professionals.
 • Amb una titulació de Cicle Formatiu de Grau Mitjà un cop superada una prova d’accés.
 • Amb la superació d’una prova d’accés si es tenen 19 anys o es compleixen durant l’any en que es realitza la prova.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costatcliento servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau. En el cas que l’estudi tingui relació amb els continguts cursats al cicle es poden convalidar diversos crèdits, per exemple en cas del grau en Enginyeria informàtica a la Universitat de Girona es convaliden 34 crèdits.
  Per més informació: http://www.udg.edu/tabid/19335/default.aspx?ID=3105G0710
 • Al món laboral en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i internet).

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web consta de 14 Mòduls Professionals distribuïts entre el primer i el segon curs, que alhora estan formats per diverses Unitats Formatives. Per a cada Unitat Formativa aprovada es pot obtenir un certificat, i també qualsevol alumne pot matricular-se d’una Unitat Formativa de forma individualitzada.

Cadascun d’aquests Mòduls, depenent de les seves característiques, té una, dues o més unitats formatives, i que per poder superar un Mòdul Professional s’hauran d’haver aprovat totes les unitats formatives del mateix.

Te una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 pràctiques en un centre de treball) que equivalen a 120 crèdits ECTS, distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), és el mecanisme previst a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior per mesurar el treball que realitzen els estudiants per l'adquisició dels coneixements i capacitats necessàries per superar les matèries del seu pla d'estudis. L'objectiu d'aquest sistema és facilitar la mobilitat dels estudiants (programa Erasmus, convalidacions,...), mitjançant la utilització d'un sistema de crèdits comú a tota la Unió Europea.


Mòduls Professionals 1r curs

MÒDULS

Llengua

hores

ECTS

MP01
Sistemes informàtics
CAT
198
10
MP02
Bases de dades (UF1-UF3)
CAT-ENG

198

-
MP03
Programació (UF1-UF3)
CAT
165
-
MP04
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
CAT
99
7
MP10
Formació i orientació laboral
CAT
99
5
MP11
Empresa i iniciativa emprenedora
CAT
66
4
 
Total de 1r curs
825
26

Mòduls Professionals 2n curs

MÒDULS

Llengua

hores

ECTS

MP02
Bases de dades (UF4)
CAT
33
12
MP03
Programació (UF4-UF6)
CAT
132
14
MP05
Entorns de desenvolupament
CAT
66
6
MP06
Desenvolupament web en entorn client
CAT
165
9
MP07
Desenvolupament web en entorn servidor
CAT
165
12
MP08
Desplegament d’aplicacions web
CAT
99
5
MP09
Disseny d’interfícies web
CAT
99
9
MP12
Projecte desenvolupament d’aplicacions web
CAT
99
5
MP13
Formació en Centres de Treball
CAT
317
22
 
Total de 2n curs
1175
94

Horari 1r i 2n curs

  • De dilluns a divendres, en horari de tardes dins del marc horari de 14:45 a 20:50.
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05.

Mòdul Professional Projecte desenvolupament d’aplicacions web

Serveix per integrar tots els coneixements assolits en els diferents Mòduls del Cicle.


Mòdul Professional Formació en Centres de Treball

Permet a l’alumne treballar en un entorn real, on podrà aplicar tot allò que ha après en el Cicle.


Més informació

Altres