Informació

ESO al Cendrassos

Aquest Cicle Formatiu va dirigit a aquells alumnes que un cop han acabat l’ESO, decideixen obtenir una titulació de tècnic que els permeti desenvolupar una activitat professional o continuar els seus estudis.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:

 • A qualsevol cicle de grau superior prèvia superació d’una prova d’accés. Com per exemple al cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Web que s’imparteix al mateix centre. Si el cicle pertany a la família d’Informàtica i Comunicacions una part de la prova d’accés queda convalidada.
 • Al món laboral en empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes consta de 13 Mòduls Professionals distribuïts entre el primer i el segon curs, que alhora estan formats per diverses Unitats Formatives. Per a cada Unitat Formativa aprovada es pot obtenir un certificat, i també qualsevol alumne pot matricular-se d’una Unitat Formativa de forma individualitzada.

Cadascun d’aquests Mòduls, depenent de les seves característiques, té una, dues o més unitats formatives, i que per poder superar un Mòdul Professional s’hauran d’haver aprovat totes les unitats formatives del mateix.

Te una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

Mòduls Professionals 1r curs

MÒDULS

hores

MP01
Muntatge i manteniment d’equips
198
MP02
Sistemes operatius monolloc

132

MP03
Aplicacions Ofimàtiques
165
MP05
Xarxes locals
165
MP09
Formació i orientació laboral
99
MP10
Empresa i iniciativa emprenedora
66
MP11
Anglès tècnic
99
 
Hores totals de 1r curs
924

Horari 1r curs

  • De dilluns a divendres, en horari de matins dins del marc horari de 8:15 a 14:45.
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45.

Mòduls Professionals 2n curs

MÒDULS

hores

MP04
Sistemes operatius en xarxa
132
MP06
Seguretat informàtica
132
MP07
Serveis en xarxa
165
MP08
Aplicacions web
198
MP12
Síntesi
99
MP13
Formació en Centres de Treball
350
 
Hores totals de 2n curs
1076

Horari 2n curs

  • dilluns, dimarts, dijous i divendres de 14:45 a 19:55
  • dimecres de 16:45 a 20:50
  • Un esbarjo de 17:45 a 18:05

Mòdul Professional de Síntesi

Serveix per integrar tots els coneixements assolits en els diferents Mòduls del Cicle.

Mòdul Professional Formació en Centres de Treball

Permet a l’alumne treballar en un entorn real, on podrà aplicar tot allò que ha après en el Cicle.

Més informació

Altres