Informació

ESO al Cendrassos

L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

L'educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d'oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el batxillerat.

Currículum: matèries comuns

La distribució d'hores i matèries pels diferents cursos de l'ESO és:

MATÈRIES
1r ESO
2n ESO
3r ESO

4t ESO

Ciències, Biologia, Física i Química
3
3
4
-
Llengua catalana i literatura
3
3
3
3
Llengua castellana i literatura
3
3
3

3

Llengua estrangera: anglès
3
4
3
4
Matemàtiques
3
4
4
4
Ciències socials, geografia i història
3
3
3
3
Educació Física
3
2
2
2
Música
2
2
-
-
Educació visual i plàstica
2
-
2
-
Tecnologia
2
2
2
-
Educació ètico-cívica
1
-
-
1
Religió/Història de les religions
-
1
1
-
Tutoria
1
1
1
1
Matèries optatives
1
2
2
-
Matèries optatives específiques
-
-
-
9
Total hores setmanals
30
30
30
30

Horari

  • Cada dia de 8:15 a 14:45.
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45

Currículum: matèries optatives

  • 1r d'ESO: L'hora setmanal destinada a la matèria optativa, l'alumnat cursarà la matèria Informàtica bàsica, amb l'objectiu d'assolir les competències digitals pel que fa a ll processament, elaboració, emmagatzematge i presentació de la informació en diferents formats i per diferents mitjans.
  • 2n d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2h setmanals que realitzarà fins a mig curs. Realitzarà un altre optativa en la segona part del curs. La matèria de Francès té una durada de tot el curs i té continuïtat a 3r ESO
  • 3r d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2 hores que estudia durant tot el curs.
  • 4t d'ESO: L'alumnat escull, en funció dels seus interessos, tres matèries optatives específiques de 3h setmanals cadascuna amb durada anual. Aquestes matèries són: Biologia i Geologia, Economia, Educació Visual, Filosofia, Física i Química, Francès, Informàtica, Llatí, Música i Tecnologia. Més informació

English Time

És un programa d'immersió lingüística en què l'anglès és la llengua vehicular en àrees no lingüístiques. En el nostre cas, es tracta en concret de les assignatures de Ciències, Matemàtiques i Educació Física.

Durant almenys tres hores consecutives un dia a la setmana, els professorat procurarà que la comunicació amb i entre els alumnes es realitzi utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació -en la mesura del possible- i que es treballi part del vocabulari de les diferents matèries en aquesta llengua.

L'itinerari de Francès com a segona llengua estrangera

A part de que França és limítrofe amb l'Alt Empordà, tenir un bon coneixement del francès obre portes i multiplica les possibilitats professionals. És una llengua de comunicació entre 5 continents, és oficial a 27 països, i present a centenars d’empreses franceses amb seu al nostre país.

Els nostres estudiants tenen la possibilitat d'aprendre aquest idioma seguint un itinerari formatiu que comença a 2n ESO fins a 4t ESO. Si cursen Batxillerat o CFGS Administració i Finances al nostre centre el poden continuar estudiant.

Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula

És un projecte d'aprenentatge on per tractar el currículum de Tecnologia a 4t ESO, s’incorpora la tecnologia emergent. La finalitat és motivar els alumnes a explorar l'electrònica a través d'una sèrie de projectes de programació, construcció i muntatge.

Els alumnes disposaran de diferents elements (placa ordinador Arduino, sensors, actuadors, ...) que els hi permetran realitzar diferents pràctiques i projectes de tecnologies creatives utilitzant la programació i l'electrònica.

El projectes “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” ha estat impulsat per l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament. Trobareu més informació a: Arduino Education

Treballs de síntesi i de recerca

El Treball de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO està format per un conjunt d’activitats de diverses matèries que integren diferents coneixements i que implica un treball en equip. Aquest treball es realitza a l’institut amb el suport d’activitats fora del centre.

El Projecte de Recerca a 4t d’ESO està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumne ha de fer per ell mateix i sota el guiatge del professors. El projecte gira entorn del tema d’interessos laborals en el futur i quins estudis cursar per aconseguir-ho.

Servei Comunitari

L'alumnat de 3r d’ESO ha de realitzar el Servei Comunitari que consta d’un mínim de 10 hores d'activitats dins el centre i un mínim de 10 hores d'activitats fora del centre. A efectes d'avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria o matèries a les qual estigui vinculat.

Les activitats fora del centre les poden realitzar dins de projectes realitzats pel centre o bé per entitats amb les quals s'hagi signat un conveni de col·laboració. El nostre alumnat pot participar en els següents projectes:

  • Servei Mediambiental neteja de platges a Llançà.
  • Servei d’intercanvi generacional: Apadrinar un avi (Càritas).
  • Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Reforç educatiu (Càritas).
  • Servei de solidaritat i cooperació: concert solidari.
  • Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Taller estudi Cendrassos.
  • Servei d’intercanvi generacional i Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Visita Hort Cendrassos per a escoles de primària i cicles Formatius.

Atenció a la Diversitat

L'atenció a la diversitat va dirigida a atendre les necessitats educatives de tots els alumnes i està planificada per ajudar-los a assolir les competències bàsiques que els permetin desenvolupar-se a nivell personal i escolar. Les diferents mesures organitzatives emprades tenen com a objectiu aconseguir una millora en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés global d'avaluació de l'alumnat.

Grups Competencials

Amb l’objectiu de que l’alumnat de rendiment baix puguin assolir les competències bàsiques exigides a 4t d’ESO o puguin optar a aprovar l’accés a cicles de grau mitjà es creen els grups competencials a 2n i 3r d’ESO.

En aquests grups part del seu horari lectiu es treballa en projectes. A 2n d’ESO, de les 30 hores setmanals de classe, 10 hores es treballarà el projecte ”Companyia de Teatre”. Mentre que a 3r d’ESO, 12 hores es dedicaran el projecte “L’Hort”.

Aula d'Acollida (AA)

En l'educació secundària, es considera alumne/a nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment quan procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, quan s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos.

Des del centre s'organitzen els recursos i estratègies adequats perquè, al més ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el currículum i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit escolar o social.

Unitats d'Escolarització Compartida (UEC)

Tenen per objectiu donar una atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar. Són alumnes que a més d’un retard en els aprenentatges presenten de manera reiterada i contínua desajustos de conducta greus, absentisme injustificat o rebuig escolar.

Els alumnes que s’atenen en aquestes UEC fan tot el seu horari lectiu en aquests centres però continuen depenent a efectes acadèmics i administratius a l’institut. Per tant, el seguiment acadèmic i l’avaluació és duta a terme entre el tutor/a de l’institut i la persona responsable de l’alumne/a la UEC.

Les UEC que s’ofereixen a la ciutat de Figueres són de l’àmbit de l’hostaleria, de la perruqueria i en el Castell de Sant Ferran de la fusteria, electricitat i construcció.

Projecte Singular FORM@'T

El projecte Form@'t va dirigit a alumnes que tinguin complerts o compleixin, en el curs acadèmic en que s'incorporin al programa, l'edat de 15 anys i cursin preferentment 4t d'ESO. En casos excepcionals s'hi podran incorporar alumnes de 3r d'ESO que presentin una situació de risc social i fracàs escolar.

Els alumnes comparteixen el seu horari escolar entre el centre educatiu i una empresa col·laboradora. Assisteixen a l'empresa un màxim del 40% de l’horari lectiu, que representen 12 hores setmanals.

Atencions Individualitzades (AI)

Les Atencions Individualitzades es dirigeixen a alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE) i són atesos pels professors especialistes en orientació escolar el centre.

Es tracta d'un suport personalitzat per a alumnes que estan afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o bé els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta. També poden ser alumnes que necessitin aquesta atenció per la seva incorporació tardana al sistema educatiu o per la seva situació socioeconòmica especialment desfavorida.

Suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI)

És un recurs per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Els alumnes que hi estan escolaritzats assistiran una part de l’horari escolar a la SIEI (on treballaran en agrupaments segons les seves necessitats amb activitats específiques, individuals o en grup reduït) i, l’altra part de l’horari la faran al grup classe de referència disposant dels materials específics o adaptats que convinguin.

A més, també participaran en les activitats programades amb caràcter general per a tot l’alumnat del centre. Amb l’objectiu de promoure la inclusió i treballar per a anar aconseguint un creixement educatiu, personal i social.

Més informació

Altres