Informació

ESO al Cendrassos

L'etapa de l'educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s'organitza en diferents matèries. El quart curs, a més, posa especial atenció en l'orientació acadèmica posterior i en la integració a la vida laboral.

L'educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d'oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa.

L’alumnat que ha completat satisfactòriament l’educació secundària obligatòria té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé continuar estudis en la formació professional de grau mitjà, els ensenyaments esportius de grau mitjà, les arts plàstiques i disseny de grau mitjà o el batxillerat.

Currículum: matèries comuns

La distribució d'hores i matèries pels diferents cursos de l'ESO és:

MATÈRIES
1r ESO
2n ESO
3r ESO

4t ESO

Ciències, Biologia, Física i Química
3
3
4
-
Llengua catalana i literatura
3
3
3
3
Llengua castellana i literatura
3
3
3

3

Llengua estrangera: anglès
3
4
3
4
Matemàtiques
3
4
4
4
Ciències socials, geografia i història
3
3
3
3
Educació Física
3
2
2
2
Música
2
2
-
-
Educació visual i plàstica
2
-
2
-
Tecnologia
2
2
2
-
Educació ètico-cívica
1
-
-
1
Religió/Història de les religions
-
1
1
-
Tutoria
1
1
1
1
Matèries optatives
1
2
2
-
Matèries optatives específiques
-
-
-
9
Total hores setmanals
30
30
30
30

Horari

  • Cada dia de 8:15 a 14:45.
  • Dos esbarjos de 10:10 a 10:30 i de 12:25 a 12:45

Currículum: matèries optatives

  • 1r d'ESO: L'hora setmanal destinada a la matèria optativa, l'alumnat cursarà la matèria Informàtica bàsica, amb l'objectiu d'assolir les competències digitals pel que fa a ll processament, elaboració, emmagatzematge i presentació de la informació en diferents formats i per diferents mitjans.
  • 2n d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2h setmanals que realitzarà fins a mig curs. Realitzarà un altre optativa en la segona part del curs. La matèria de Francès té una durada de tot el curs i té continuïtat a 3r ESO
  • 3r d'ESO: L'alumnat escull una matèria optativa de 2 hores que estudia durant tot el curs.
  • 4t d'ESO: L'alumnat escull, en funció dels seus interessos, tres matèries optatives específiques de 3h setmanals cadascuna amb durada anual. Aquestes matèries són: Biologia i Geologia, Economia, Educació Visual, Física i Química, Francès, Informàtica, Llatí, Música i Tecnologia. Més informació

L'itinerari de Francès com a segona llengua estrangera

---

English Time

És un programa d'immersió lingüística en què l'anglès és la llengua vehicular en àrees no lingüístiques. En el nostre cas, es tracta en concret de les assignatures de Ciències, Matemàtiques i Educació Física.

Durant almenys tres hores consecutives un dia a la setmana, els professorat procurarà que la comunicació amb i entre els alumnes es realitzi utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació -en la mesura del possible- i que es treballi part del vocabulari de les diferents matèries en aquesta llengua.

Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula

És un projecte d'aprenentatge on per tractar el currículum de Tecnologia a 4t ESO, s’incorpora la tecnologia emergent. La finalitat és motivar els alumnes a explorar l'electrònica a través d'una sèrie de projectes de programació, construcció i muntatge.

Els alumnes disposaran de diferents elements (placa ordinador Arduino, sensors, actuadors, ...) que els hi permetran realitzar diferents pràctiques i projectes de tecnologies creatives utilitzant la programació i l'electrònica.

El projectes “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” ha estat impulsat per l’Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament. Trobareu més informació a: http://bcn.verkstad.cc/ca/

Treballs de síntesi i de recerca

---

Servei Comunitari

L'alumnat de 3r d’ESO ha de realitzar el Servei Comunitari que consta d’un mínim de 10 hores d'activitats dins el centre i un mínim de 10 hores d'activitats fora del centre. A efectes d'avaluació, té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria o matèries a les qual estigui vinculat.

Les activitats fora del centre les poden realitzar dins de projectes realitzats pel centre o bé per entitats amb les quals s'hagi signat un conveni de col·laboració. El nostre alumnat pot participar en els següents projectes:

  • Servei Mediambiental neteja de platges a Llançà.
  • Servei d’intercanvi generacional: Apadrinar un avi (Càritas).
  • Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Reforç educatiu (Càritas).
  • Servei de solidaritat i cooperació: concert solidari.
  • Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Taller estudi Cendrassos.
  • Servei d’intercanvi generacional i Servei d’acompanyament i suport a l’escolarització: Visita Hort Cendrassos per a escoles de primària i cicles Formatius.

Atenció a la Diversitat

L'atenció a la diversitat va dirigida a atendre les necessitats educatives de tots els alumnes i està planificada per ajudar-los a assolir les competències bàsiques que els permetin desenvolupar-se a nivell personal i escolar. Les diferents mesures organitzatives emprades tenen com a objectiu aconseguir una millora en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés global d'avaluació de l'alumnat.

Grups de Reforç

Els alumnes dels grups de reforç presenten dificultats d'aprenentatge, però tenen una bona predisposició per aprendre. Són grups oberts, això vol dir que es pot valorar la conveniència que un alumne en surti o hi entri. Es realitzarà una primera valoració en l'avaluació qualitativa i l'equip docent decidirà els canvis que es considerin oportuns en funció del rendiment i aprofitament d'aquest recurs.

Aula d'Acollida (AA)

En l'educació secundària, es considera alumne/a nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment quan procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre, quan s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos.

Des del centre s'organitzen els recursos i estratègies adequats perquè, al més ràpidament possible, puguin seguir amb normalitat el currículum i adquirir l'autonomia personal dins l'àmbit escolar o social.

Unitats d'Escolarització Compartida (UEC)

Tenen per objectiu donar atenció educativa necessària a l'alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar. Són alumnes que a més d'un retard en els aprenentatges presenten de manera reiterada i contínua desajustos de conducta greus, absentisme injustificat o rebuig escolar.

Els alumnes segueixen una part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats d'escolarització compartida, l'Escola d'Hostaleria i l'Escola d'Automoció, on se'ls ofereixen activitats específiques. A les tardes assisteixen a l'institut on se'ls imparteix un currículum adaptat a les seves necessitats.

Projecte Singular FORM@'T

El projecte Form@'t va dirigit a alumnes que tinguin complerts o compleixin, en el curs acadèmic en què s'incorporin al programa, l'edat de 15 anys i cursin preferentment 4t d'ESO. En casos excepcionals s'hi podran incorporar alumnes de 3r d'ESO que presentin una situació de risc social i fracàs escolar. Els alumnes comparteixen el seu horari escolar entre una empresa i el centre educatiu.

Atencions Individualitzades (AI)

Les AI es dirigeixen a aquells alumnes que necessiten una atenció més individualitzada amb necessitats educatives especials (NEE) i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

Suport intensiu per a l'escolarització inclusiva (SIEI)

---

Aula Oberta (AO)

És un recurs per alumnes de 2n, 3r i 4t d' ESO. S'hi atenen alumnes que per causes diverses presenten mancances significatives en els seus aprenentatges: baix nivell d'autoestima i desmotivació per l'activitat escolar, actituds disruptives... i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades de les de l'aula ordinària.

Els objectius que cal assolir amb aquests alumnes venen recollits en un Pla Invidualitzat de cada alumne i són els que determinen les competències bàsiques.

Més informació

Altres